Rejestracja

AKTUALNOŚCI

10-04-2017 Z zadowoleniem informujemy, że na V Ogólnopolską Konferencję KULTURA I METODA - "Religia a kultura" zgłosiło się 31 uczestników, w tym również z zagranicznych ośrodków naukowych.

Regulamin

V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura i metoda”
 „ Religia a kultura”

I.Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura i metoda” pt. Religia a kultura, jest Katedra Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki Kulturoznawcze KUL” oraz Fundacja Instytut Bałkański.
 2. Uczestnikiem wydarzenia może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności student, doktorant, który spełni łącznie wszystkie elementy zawarte części II Regulaminu Uczestnictwa punkt 1.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura i metoda” i obowiązują wszystkich uczestników.
 4. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami.

II.Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Kultura i metoda” pt. Religia a kultura spełnienie łącznie poniższych postanowień:
  1. Rejestracja uczestnictwa w systemie rejestracyjnym on-line;
  2. Otrzymanie od organizatora za pomocą sytemu online potwierdzenia rejestracji, w przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 72 godzin od momentu rejestracji Uczestnik proszony jest o kontakt pod adresem mailowym  r.t.ptaszek@gmail.com
  3. Wniesienie opłaty rejestracyjnej  w  okresie  14 dni  kalendarzowych  od  momentu  otrzymania mailowego potwierdzenia rejestracji nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2017 r. W przypadku braku wniesienia opłaty nastąpi wykreślenie Uczestnika o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową;
 2. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w wydarzeniu:
  1. Udział bierny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt 1. Uczestnikiem biernym jest osoba zarejestrowana na Konferencję będąca współautorem wystąpienia, ale nie prezentująca zgłoszonej pracy.  Uczestnikowi biernemu, przysługuje certyfikat biernego uczestnictwa w Konferencji, stosowne materiały konferencyjne oraz prawo do uczestnictwa w zdarzeniach określonych w programie Konferencji, stosownie do wybranej opcji.
  2. Udział czynny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt 1. Uczestnikiem czynnym jest osoba zarejestrowana na Konferencję będąca współautorem wystąpienia, prezentująca zgłoszoną  pracę w formie prezentacji ustnej lub posteru naukowego.  Uczestnikowi czynnemu, przysługuje certyfikat czynnego uczestnictwa w Konferencji, stosowne materiały konferencyjne oraz prawo do uczestnictwa w zdarzeniach określonych w programie Konferencji, stosownie do wybranej opcji.
 3. Opłata rejestracyjna uprawnia do uczestnictwa w Konferencji oraz publikacji jednego artykułu w kwartalniku Roczniki Kulturoznawcze (ISSN 2082-8578), na warunkach niniejszego Regulaminu oraz wymagań wydawcy.
 4. Prace zgłoszone na Konferencję:
  1. po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w kwartalniku Roczniki Kulturoznawcze (ISSN 2082-8578).
  2. mogą mieć maksymalnie czterech autorów, z których, przynajmniej jeden, jest zobligowany do jej wygłoszenia w czasie Konferencji. Ograniczenie to odnosi się zarówno do wystąpień ustnych jak i posterów naukowych. W uzasadnionych wypadkach, istnieje możliwość odstąpienia od wskazanego ograniczenia, jednakże po zgłoszeniu tego faktu organizatorowi r.t.ptaszek@gmail.com i uzyskaniu pisemnej zgody Komitetu Organizacyjnego.
  3. Powinny spełniać wymagania edytorskie określone przez wydawcę na stronie http://www.kul.pl/informacje-dla-autorow,14450.html
 5. Uczestnik jest zobowiązany do terminowej rejestracji tematu wystąpienia, terminowego naniesienia ewentualnych poprawek oraz zmian w pracy. Pełne zgłoszenie następuje po otrzymaniu maila z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. W przypadku braku kontaktu mailowego w sprawie zgłoszonego tematu w ciągu 7 dni od daty jego rejestracji, uczestnik ma obowiązek skontaktować się z Komitetem Organizacyjnym w celu wyjaśnienia opóźnienia.

III.Zasady Konferencji

 1. Termin rejestracji online na Konferencję upływa dnia 02 kwietnia 2017 r., po tym terminie rejestracja on-line będzie niedostępna. W przypadku jej przedłużenia na stronie konferencji pojawi się stosowna informacja.
 2. Prawo udziału w Konferencji przysługuje studentom, doktorantom, pracownikom naukowym, innym zainteresowanym podmiotom oraz osobom fizycznym.
 3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 4. Organizator ma prawo wyboru zgłoszonych tematów i ich kwalifikacji do prezentacji w formie wystąpienia ustnego lub prezentacji w formie plakatu oraz nieprzyjęcia zaproponowanego tematu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
 7. Zgłoszenie tematu wystąpienia i jego przesłanie do Organizatora jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnik, że przesłana praca /poster nie narusza praw osób trzecich.
 8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, stand’y, roll-up’y, prezentacje, materiały reklamowe.
 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione podczas Konferencji przez niego lub delegowane przez niego osoby.
 10. Prezentacja przez Uczestnika tematu, którego treść nie została zaakceptowana lub którego treść znacznie odbiega od treści zaakceptowanej przez Komitet Organizacyjny spowoduje natychmiastowe wykluczenie Uczestnika czynnego oraz współautorów (Uczestników biernych) z udziału w Konferencji bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania dla wykluczonych lub instytucji finansujących ich uczestnictwo w Konferencji.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż, jak również instrukcji oraz poleceń służb organizacyjno – technicznych Organizatora.

IV.Płatności

 1. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji lub otrzymania faktury pro-forma (niezależnie od otrzymania wiadomości potwierdzającej zaakceptowanie tematu wystąpienia – jeśli dotyczy), jednak nie później  niż 30 kwietnia 2017 r. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu dokonania wpisu w formularzu rejestracyjnym online.
 2. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika więcej niż jednej pracy / prezentacji, Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości określonej na stronie konferencji w Formularzu Rejestracji – „Opłata za dodatkowy artykuł”
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej, wyłącznie w przypadku odrzucenia zgłoszonego przez niego tematu przez Komitet Organizacyjny.
 4. W przypadku rezygnacji lub braku obecności Uczestnika na Konferencji, wniesiona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.
 5. Opłaty należy realizować na rachunek Fundacji Instytut Bałkański, numer konta 51 1140 2017 0000 4302 1309 2258 (mBank S.A.)

V.Rezygnacja z Udziału w Konferencji

 1. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, należy przesłać na adres e-mail: r.t.ptaszek@gmail.com.
 2. Wniesiona opłata rejestracyjna oraz opłaty pozostałe nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem sytuacji opisanej w części IV Regulaminu punkt 3.

VI.Wizerunek

 1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora, to jest: Katedrę Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki Kulturoznawcze KUL” oraz Fundację Instytut Bałkański, dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością wyżej wymienionych.
 2. Niniejsza zgoda, nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w internecie itp.
 3. Uczestnik, akceptując niniejszy Regulamin, zrzeka się wszelkich istniejących i przyszłych roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystania jego wizerunku w zakresie określonym w punkcie 2.

VII.Ochrona Danych Osobowych

 1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb powyższej Konferencji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dla celów przeprowadzenia tej Konferencji i w związku z jej przebiegiem oraz z wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat wydarzeń i projektów realizowanych przez Organizatora.
 2. Uczestnik w każdej chwili może zwrócić się z prośbą o aktualizację, modyfikację lub usunięcie swoich danych osobowych z bazy Organizatora poprzez wystosowanie odpowiedniej wiadomości e-mail na dowolny adres mailowy należący do Organizatora, w szczególności r.t.ptaszek@gmail.com.

Komitet naukowo-organizacyjny

Przewodniczący

Przewodniczący dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL Kierownik Katedry Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych
dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL
Kierownik Katedry Dialogu Religii
i Alternatywnych Ruchów Religijnych


Członkowie Komitetu


dr hab. Małgorzata Gruchoła
Redaktor Naczelna Roczników Kulturoznawczych KUL
Katedra Historii Kultury Intelektualnej


dr Tadeusz Zienkiewicz
Prezes Zarządu Fundacji
Instytut Bałkańskidr hab. Marek PiwowarczykKs. dr Cyprian Janusz Moryc


Sekretarz Konferencji
Mgr Agnieszka Kowalska

zobacz wszystkich